logoBozuka.ru
gaupatiureba
gamarjoba...me lana var 35 wlis. ert dges sacxovrebeli saxli shevicvalet me da chemma meuglem. aveji saxlshi amatanina da mitxra axla she ici rogor dalagdebio. is dzalian dakavebulia. mushaobs. daviwye dalageba. karadis adgilis shecvla mindoda, verafrit gavwie. vifiqre iqneb vinme mezobeli momexmaros metqi. win karze zari davreke. kari sakmaod simpatiurma mamakacma gamigo. vutxari axali mezobeli var iqneb karada gadamataninot metqi. welzevit gaxdili iyo da nasvami chanda. bichebo wamodit moxmareba undato saxlshi vegacebs gasdzaxa. otaxidan sami kaci gamovida. isini saxlshi sheviyvane. karada gadaitanes. me madloba gadavuxade da is iyo damshvidobebas vapirebdi, rom ert-ertma romelsac lado erqva uknidan dzudzuebzemomkida xeli. me gashveba davupire am dros levanma kaba amiwia da swrafad sacvali gamxada. gavibrdzole, magram azri ar qonda.otxi veluri yleamdgari kaci idga chems win. levanma fexebi gadamiwia da mutels daewafa. mesiamovna da fexebi ufro fartod gavshale. lado kresloze dajda da abriqebul yleze trakit damixia. sashinlad metkina. levanma ki dro ar dakarga da mutelshi shemarcho tavisi uzarmazari yle. orni savardzlis aqet-iqet damidgnen da xan ertis yles vwovdi, xan meoris. saocrad msiamocnebda s gijuri siyuacia.erti saatis ganmavlobashi mtels tans milokavdnen da mtynavdnen titqmis yvelanair pozashi. mere gaataves mteli tani spermit mqonda dasvrili. me abazanashi shevedi. isini ki tavis saxlshi gavidnen. davibane, movwesrigdi da gamovedi tu ara qmari movida samsaxuridan. dabanil-mowesrigebuli rom daminaxa meca xalati shemomaglija da gamircho. me tvalebi davxuche da isev is gijuri seqsi mominda. mteli game ocnebahi gavatare. dilit qmari avida tu ara karze zaris xma gaisma. gavage da chemi mezoblebi iyvnen. turme mdgmurad cxovroben . mokled qmars dilit rogorc ki gavistumreb jgufurad mtynaven magari kacebi. axla otxi agar myofnis .2-3 kacs didi siamovnebit davimateb da yleze movaxtebi.
Istoriis saxeli : gaupatiureba
Daatvalieres : 21489jer
Avtori : lana
Istoriis reitingi(+/-): 835/906
reitingi
[gzip: 47.6%][online:23]
« © თუ არ ხართ სრულწლოვანი დაუყონებლივ დატოვეთ საიტი » axlave
iceban.sutrafban.ru
payban.sueban.su
owap.su
owap.suowap.su
owap.suruwap.mobi
ruwap.mobi
adultop.ru